Business Terms
Điều khoản kinh doanh
Công ty TNHH Vietpoll, quy định điều kiện lập hóa đơn chung sau đây cho các hợp đồng giữa VietPoll và khách hàng.

Việc thay đổi cấu trúc của hoá đơn, thời gian và / hoặc giá trị của hóa đơn như đã nêu trong các đề xuất dự án hoặc thỏa thuận trong hợp đồng phụ thuộc vào thỏa thuận của VietPoll và khách hàng được quyết định bởi thời gian, phạm vi và loại hình dự án được VietPoll thay mặt cho khách hàng thực hiện. Trong trường hợp không có thoả thuận từ bỏ hoặc thay đổi điều kiện hóa đơn như trên,thì nó được coi là áp dụng khi khách hàng đã được thông báo về các điều kiện và đã ký hợp đồng mà VietPoll cung cấp dịch vụ.

Sau đây là những nguyên tắc thanh toán chung của Công Ty TNHH VietPoll

• Thuế -Chi phí dự án được liệt kê trong đề xuất dự án chưa bao gồm các yêu cầu thuế 10% thuế VAT. Tất cả các hoá đơn do VietPoll xuất sẽ lá hóa đơn GTGT 10 %. Thuế GTGT sẽ không được áp dụng đối với khách hàng nước ngoài.

• Phương thức thanh toán: Thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt, séc hoặc chuyển khoản (T/T). Trong trường hợp chuyển khoản (T/T) yêu cầu cung cấp bản sao của chứng từ chuyển khoản ngân hàng để làm chứng thực khoản thanh toán đã được thực hiện.
• Thời gian thanh toán:  Hóa đơn yêu cầu thanh toán từ Vietpoll cần được thực hiện trong vòng 3 tuần ( 15 ngày làm việc ) kể từ ngày xuất hóa đơn.

• Chi phí cộng thêm / phát sinh: Trong quá trình thực hiện dự án, trường hợp dự án đòi hỏi VietPoll phân bổ thêm nhân viên và / hoặc nguồn nhân lực mà không như dự kiến ​​ban đầu trong hợp đồng dự án đã ký hoặc do sự thay đổi trong thông số dự án như thỏa thuận với khách hàng, VietPoll có quyền sửa đổi cấu trúc hóa đơn, điều khoản và phí hoặc lệ phí bổ sung theo như thỏa thuận với khách hàng.

• Điều kiện không thanh toán: Trong trường hợp không thanh toán cho dự án đang được thực hiện theo như các điều kiện mô tả ở trên, VietPoll có thể theo ý riêng của mình tiếp tục phạm vi công việc theo yêu cầu của dự án. Trong trường hợp này VietPoll sẽ thông báo cho khách hàng về ý định này và cho gia hạn thêm cho khách hàng 01 tuần để thực hiện thanh toán trước khi tiếp tục với phạm vi công việc tiếp theo. Nếu thanh toán vẫn không được thực hiện trong vòng 01 tuần kể từ ngày gia hạn thanh toán, VietPoll có quyền áp dụng mức lãi suất 15 % giá trị cho hóa đơn trả chậm đó và sẽ được cộng vào hóa đơn tiếp theo cho khách hàng.