Cam Kết
Cam Kết
 
Công tyVietPoll đặc biệt coi trọng quy trình quản lý chất lượng trong toàn bộ hoạt động nghiên cứu của mình.Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo chất lượng cao hơn tiêu chuẩn quy trình quản lý chất lượng thông thường và trở thành công cụ quản lý vì lợi ích của khách hàng.
 
Cam Kết Quản Lý Chất Lượng
 
Áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng Phỏng Vấn Viên theo tiêu chuẩn ISO 20252 (Tiêu chuẩn Chất lượng quốc tế dành cho Nghiên cứu Thị trường và Nghiên cứu Xã hội) dành cho việc Thu thập Dữ liệu.
Kiểm tra và kiểm soát nội bộ tất cả các khâu quản lý dự án.